Search

ליווי כיתה חברתי

ליווי כיתה במשבר

ליווי כיתה במשבר הינו מענה שנולד לאור 12 שנות התנסות במערכות חינוך יסודי ועל יסודי.
המענה כולל פרקטיקות ישומיות לצד תפירת חליפה מותאמת לכיתה. זהו מענה פרטני וממוקד לכיתות החוות משבר חברתי.

בליווי כיתה במשבר אנו נפגשים עם מחנכת הכיתה ואנשי צוות משמעותיים נוספים בכיתה
ומלווים אותם בהפעלת תכנית התערבות חברתית בהתאם למאפייני הכיתה.
המשך 6 מפגשים בזום  מחנכת הכיתה ואנשי צוות נוספים רוכשים כלים וידע פרקטי על מנת להתמודד עם סוגיות חברתיות העולות בכיתה כגון כיצד לטפל בדחייה חברתית, איך לייצר נורמות חברתיות חיוביות בכיתה, כיצד ניתן למנוע חרם וכן איך לקיים ניהול כיתה חברתי.

כל זאת במטרה לשפר את האקלים החברתי בכיתה ולצמצם בה את הפערים החברתיים.

צוותים מספרים על התוכנית

מעוניינים בתכנית בית ספרית?

קבלת מידע עבור
תכניות בית ספריותתפקיד איש קשר: